SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. Veljavnost

Splošni prodajni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo METREL Mehanika d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) in tretjimi osebami (v nadaljevanju kupec), ki naročijo in posledično kupijo blago od prodajalca. Nanašajo se na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen, če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače.

Kupčevi poslovni pogoji prodajalca ne zavezujejo, tudi če jih prodajalec ni izrecno zavrnil.

Splošni prodajani pogoji veljajo do preklica.

2. Ponudbe in naročila

Osnova za kupčevo naročilo je s strani kupca in prodajalca usklajena ponudba, veljaven obojestransko dogovorjen cenik in tehnična dokumentacija. Na kupčevem naročilu mora biti jasno in nedvoumno definiran artikel, količina in željeni rok dobave. Ostale zahteve, kot je cena, plačilni pogoji in datum dobave so prepuščene prodajalcu. Prodajalec je dolžen kupcu poslati potrditev oz. zavrnitev naročila z definiranimi pogoji pod katerimi je pripravljen sprejeti naročilo.

Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na potrditvi naročila. Vse cene veljajo Exw skladišče prodajalca, razen če na ponudbi ni zapisano drugače. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS.

V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

3. Cene in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so definirani v ponudbi in na potrditvi naročila. Če iz ponudbe ali potrditve naročila oz. drugih dokumentov, ki vsebujejo sklenjeno prodajno pogodbo, ni razvidno drugače, veljajo cene prodajalca Exw Metrel Mehanika d.o.o., INCOTERMS 2020. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da se nabavne cene vhodnih materialov v času realizacije naročila zvišajo za več kot 5 %, o čemer mora biti kupec tudi pismeno obveščen.

Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah. Za nepravočasno plačilo si prodajalec pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.

4. Dobava blaga

Rok dobave je naveden na potrditvi naročila in začne teči ko so izpolnjeni vsi pogoji (plačilo, morebitna tehnična vprašanja in zadržki). V primeru zahteve po spremembah izdelka med samo izdelavo, katerih posledica je sprememba rokov in cene, pošlje prodajalec kupcu novo potrditev naročila s spremenjenimi prodajnimi pogoji.

Kupec je dolžan po prejemu pismenega prodajalčevega obvestila prevzeti blago v 5 delovnih dnevih, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Po preteku tega roka se kupcu zaračunajo stroški skladiščenja 0,2 % prodajne vrednosti blaga na dan.

Prodajalec si v primeru višje sile, zastojev v proizvodnji, stroje loma ali drugih izrednih dogodkov pridružuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov in sicer za čas trajanja izrednega dogodka. Kupec mora biti o nastanku višje sile tudi pismeno obveščen.

Prodajalec si pridružuje pravico do delne dobave blaga.

5. Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last prodajalca do popolnega plačila. V primeru zamud s plačili s strani kupca ima prodajalec pravico zadržati blago, s tem pa to ne predstavlja odstopa pogodbe oz. naročila. Stroške skladiščenja nosi naročnik.

6. Jamčenje za napake

Kupec je dolžan očitne napake blaga pisno javiti najkasneje 15 dni po prevzemu blaga. Skrite napake oz. skrita odstopanja kakovosti lahko kupec uveljavlja največ 12 mesecev po prevzemu blaga, sicer izgubi pravico iz naslova jamčenja. Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani ob naročilu kupca. Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati popravilo blaga oz. nadomestilo v primeru, da popravilo ni možno.

7. Odgovornost prodajalca

Prodajalec jamči, da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu, predloženo tehnično dokumentacijo in potrditvijo naročila. V primeru odstopanja od kvalitete se zaveže popraviti  oz. nadomestiti reklamirano blago. Za škodo izgube proizvodnje kupca, izgube dobička, izgube poslovnega interesa prodajalec ne odgovarja. V vsakem primeru je odgovornost omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

8. Pristojno sodišče

Vsi morebitni spori, ki izhajajo iz medsebojnega pogodbenega razmerja se rešujejo sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno je za reševanje spora pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Presojajo se skladno s slovenskim pravom.

Horjul, september 2020

                                                                                 Direktor, Gregor Turk