SPLOŠNI NABAVNI POGOJI

1. Splošno

Splošni nabavni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo METREL Mehanika d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) in tretjimi osebami (v nadaljevanju dobavitelj), ki naroči in posledično kupi blago ali storitev od prodajalca.  Nanašajo se na vsa razmerja med naročnikom in dobaviteljem, razen, če se naročnik in dobavitelj za posamezen primer nista pisno dogovorila drugače.  Splošni nabavni pogoji so sestavni del naročila in zavezujejo naročnika in dobavitelja.

Dobaviteljevi poslovni pogoji naročnika ne zavezujejo, tudi če jih naročnik ni izrecno zavrnil. Vsa določila oz. splošni pogoji dobavitelja se uporabljajo samo, če jih naročnik pismeno potrdi. Nobeno konkludentno dejanje naročnika (npr. prevzem blaga ali plačilo), ne šteje kot soglasje k njihovi uporabi.

Splošni nabavni pogoji veljajo do preklica.

2. Naročilo in predmet dogovora

Naročnik bo v izdanem posameznem pisnem naročilu specificiral blago, ki je predmet naročila, dobavni rok in po potrebi specifični namen uporabe. Dobavitelj mora v roku dveh delovnih dni, pisno zavrniti naročilo, sicer šteje da je naročilo sprejeto.

Dobavitelj mora na vseh dokumentih navesti referenčno številko naročnikovega naročila, carinske tarifne številke in poreklo blaga. Naročnika naročilo ne obvezuje, če je dobavitelj v potrditev naročila vnesel kakršnekoli spremembe, ki jih naročnik ni pismeno odobril.

Dobaviteljev obseg dobave je izdelava, sestava, testiranje, dobava na kraj dobave in ostale storitve za pravilno izpolnitev naročila. V obseg dobave brez dodatnih stroškov za naročnika spadajo tudi dokumenti o izvoru, proizvodnji, sestavi materialov, certifikati, deklaracije, kjerkoli in kadarkoli so te potrebne za verifikacijo blaga in preverjanje skladnosti blaga glede na zakonske zahteve.

3. Cena, plačilni pogoji in izdaja računov

Če ni dogovorjeno drugače, je cena dogovorjena fiksno. Enostranska sprememba cene ni dopustna.

Cena je brez DDV, vendar vključuje vse stroške manipulacij z blagom, embalaže in skladiščenja.

Če ni dogovorjeno drugače, je rok plačila 30 dni po dobavi. Dobavitelj mora izstaviti račun za dobavljeno blago najkasneje do 15-ega v naslednjem mesecu.

Na računu morajo biti navedeni vsi podatki naročnika in dobavitelja: pravi naslov, ID za DDV, št. TRR, št. naročila, datum odpreme, datum opravljene  storitve, naziv materiala, količina, cena, valuta plačila in pariteta blaga.

Obveza naročnika je, da račun plača na valuto.

Plačilo se šteje za izvedeno, ko naročnikova banka sprovede nalog za plačilo, ne glede na to, ali so sredstva prispela na dobaviteljev račun.

Naročnik si pridružuje pravico, da medsebojno pobota terjatve dobavitelja z morebitnimi obveznostmi dobavitelja do naročnika in ima pravico zadržati te zneske do steka pogojev za pobot.

4. Dobava blaga oz. storitev in dobavni rok

Dobavitelj blago dobavi po pogojih Incoterms 2020, razen če ni drugače dogovorjeno.

Dobavitelj mora blago oz. storitev dobaviti v skladu s pogodbo oz. naročilom naročnika. Dobave, ki odstopajo od naročila, mora naročnik predhodno pisno odobriti. Če predmet naročila ni dobavljen v dobavnem roku, se morata dobavitelj in naročnik pisno dogovoriti o podaljšanem dobavnem roku, ki je za naročnika še sprejemljiv. V primeru, da dobavitelj dobave tudi po podaljšanem dobavnem roku ne more zagotoviti, ima  naročnik pravico, da naročilo pisno odpove. Dobavnica mora vsebovati št. naročilnice, naziv blaga, količino, št. embalažnih enot (palete, gitter boxi, plastični zaboji, kartonska embalaža).

V primeru zamude dobave do kupca ali v primeru kakršnih koli nastalih stroškov, je naročnik upravičen dobavitelju zaračunati penale v vrednosti nastalih stroškov. 

5. Prevzem, reklamacije in garancija

Naročnik je dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled in morebitne očitne napake dobavitelju reklamirati v roku 8  dni od datuma prejema blaga, pisno z reklamacijskim zapisnikom. Dobavitelj odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo v roku 6 mesecev od prejema blaga. Naročnik dobavitelja o skriti napaki obvesti najkasneje v 30 dneh od odkritja napake z reklamacijskim zapisnikom. Dobavitelj je odgovoren, da ob vsaki pošiljki priloži certifikat o kvaliteti blaga. Dobavitelj je dolžan blago z napako popraviti ali nadomestiti (po izbiri naročnika). Vsi stroški povezani, z nadomestitvijo blaga in nastalimi zastoji v proizvodnji, bremenijo dobavitelja. Odzivni čas ne sem biti daljši od pet delovnih dni. Dobavitelj daje 6 mesečno garancijo na dobavljen material razen, če ni z naročilom ali pogodbo drugače določeno.

V primeru dobave z napakami si  naročnik pridržuje pravico do zadržanja dela ali vseh plačil do dokončne razrešitve reklamacije.

6. Kakovost

Dobavljeni predmet  naročila mora biti s skladu z zahtevami na naročilu,  specifikacijami, risbami  in standardi, ki definirajo predmet naročila.  Brez pisne potrditve naročnika, ni dovoljena nobena   sprememba.  Na zahtevo naročnika, je dobavitelj dolžan posredovati vso dokumentacijo glede kakovosti predmeta naročila. 

6.1  Nevarne snovi

 Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza vsem predpisom s področja varstva okolja in zdravja, veljavnimi v EU in Sloveniji.

7. Embalaža in transport

Dobavitelj mora predmet naročila odposlati z običajnimi trgovskimi praksami ali v skladu z navodili, ki jih da naročnik. Naročnik ne prevzame nobene odgovornosti za poškodbo ali izgubo blaga med transportom. Odgovornost za poškodbe ali izgubo blaga med transportom je izključno na strani dobavitelja.

Dobavnica in morebitni drugi dokumenti določeni v naročilu (tehnična navodila, varnostni listi, certifikati kakovosti itd.) se priložijo vsaki pošiljki ali računu. Vsaka dobavnica mora vsebovati podatke o številki naročila, točen opis blaga oz, storitve, težo, volumen in tarifno številko. Če dobavnica ni priložena, naročnik ni dolžan opraviti prevzema dokler mu niso dostavljeni zahtevani dokumenti.

8. Blago dano dobavitelju

Materiali, embalaža, šablone in orodja, ki jih naročnik izda dobavitelju na reverz  z namenom, da izpolni naročilo, ostanejo last naročnika. Dobavitelj jih v druge namene ali za drugega kupca ne sme uporabiti.  Ob dobavi blaga ali storitve, mora dobavitelj vrniti tudi ostanek materiala, embalaže, šablone in orodja, ki jih je prejel ob naročilu. V primeru, da dobavitelj tega ne vrne, je odgovoren za nastalo škodo.  Dobavitelj mora predmete ustrezno hraniti in je za poškodovane predmete odškodninsko odgovoren.

9. Varovanje poslovnih skrivnosti

Dobavitelj je dolžan vse informacije, podatke in tehnično dokumentacijo,  ki jih prejme od naročnika, varovati kot poslovno skrivnost in se zavezuje, da teh podatkov ne bo  posredoval tretjim osebam.  Dobavitelj je dolžan varovati poslovne skrivnosti naročnika še 5 let po zaključku poslovnega sodelovanja. Dobavitelj je za vsako nepooblaščeno razkritje teh podatkov odškodninsko odgovoren po pravilih civilnega prava.

10. Ostale določbe

Vsi morebitni spori, ki izhajajo iz medsebojnega pogodbenega razmerja se rešujejo sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno je za reševanje spora pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Horjul, September 2020                                                                       Gregor Turk, direktor